Aika

Ekalla luokalla koulussa opetaan lukemaan kellosta aika. Sen jälkeen meidän odotetaan tietävän missä meidän pitää olla milläkin kellonlyömällä. Merellä toimitaan myös toisinpäin. Kello kertoo missä me olemme. Siksi meidän pitää olla tavallista tarkempia ajan kanssa. Yhden sekunnin virhe voi merkitä 0,25 meripeninkulman eli 2,5 kaapelinmitan eli n. 460 metrin virhettä sijainnissa.

Jonkin paikan tosiaika, englanniksi True Time (TT) kertoo kuinka kauan on kulunut siitä kun aurinko ohitti paikan alameridiaanin. Siksi kun paikan tosiaika on 12:00, on aurinko suoraan yläkulminaatiopisteessä. Tosiaurinkovuorokauden pituus vaihtelee, kuten kerrottiin kappaleessa Esimerkki pituuspiirin ja leveyspiirin määrittämisestä auringosta keskipäivällä. Aurinkokello näyttää tosiaikaa, ellei sitä jatkuvasti säädetä.

Olisi epäkäytännöllistä, jos vuorokauden pituus jatkuvasti muuttuisi. Tämän takia käytetään keskiaika, englanniksi Mean Time (MT). Keskiajan vuorokausi on aina 24 tuntia pitkä. Keskiajan ja tosiajan erotus on ajantasaus, eglanniksi Eqution of time (ET). Näille pätee aina MT = TT + ET. Ajantasauksen arvot kullekin päivälle näkee Nautical Almanacista samoin kuin sen keskiajan, jolloin aurinko ylittää Greenwichin ylämeridiaanin ja alameridiaanin.

Tässä muita aikaan liittyviä nimiä, joita käsitellään seuraavaksi.

Tosiaika, eng. True Time (TT) – kuinka kauan on kulunut siitä kun aurinko ohitti paikan alameridiaanin.

Keskiaika, eng. Mean Time (MT) – Keskiarvo vuorokauden pituudesta on 24 tuntia. Keskiaika olettaa että kaikki vuorokaudet ovat 24 tunnin mittaisia. Keskiajan ja tosiajan erotus on ajantasaus.

Ajantasaus, eng. Equation of Time (ET) – Tosiajan ja keskiajan erotus. MT = TT + ET.

Huomaa ettei tosiajassa ja keskiajassa käytetä aikavyöhykkeitä. Jo metri tai vaikka sentti sinusta länteen tai itään on eri tosi- tai keskiaika kuin sinun pituuspiirilläsi.

Vyöhykeaika, eng. Zone Time (ZT) – Merellä sen hetkisen pituuspiirin mukaan määräytyvä 15° leveän vyöhykkeen sisällä käytettävä aika. Vyöhykkeitä on 25. Nolla-aikavyöhykkeen (Z) keskimeridiaani on 0° meridiaani, joka kulkee Greenwichin kautta. Nolla-aikavyöhykkeen rajat ovat 7,5° itäistä pituutta ja 7,5° läntistä pituutta. Nolla-aikavyöhykkeen itäpuolella on 12 vyöhykettä ja länsipuolella toiset 12 vyöhykettä. Idässä ensimmäinen vyöhyke on ZT(-1). Sen jälkeen tulee ZT(-2) ja sen jälkeen ZT(-3) ja niin edelleen. Lännessä ovat vyöhykkeet ZT(+1), ZT(+2), ZT(+3) ... ZT(+12). Aikavyöhykkeen ZT(+12) ja ZT (-12) välissä on kansainvälinen päivämääräraja.

Yleisaika, eng. Universal Time (UT) – Nolla-aikavyöhykkeen aika.

Vyöhykevakio, eng. zone constant (zc) – Aika, joka pitää lisätä vyöhykeaikaan, jotta saadaan yleisaika. UT = ZT + zc. Kunkin pituuspiirin vyöhykevakio saadaan jakamalla pituuspiiri 15 ja pyöristämällä lähimpään kokonaislukuun. Esimerkiksi Helsingin pituuspiiri on n. 24,56° itäistä pituutta. 24, 56 / 15 = 1,64. Kun tulos pyöristetään ylöspäin, saadaan Helsingin vyöhykevakioksi 2. Koska Helsinki on Greenwichistä itään Helsingin vyöhykevakio negatiivinen ja siis -2.

Normaaliaika, eng. Standard Time (ST) – Aika joka on valittu käytettäväksi tietyssä maassa eli maan paikallinen aika. Normaaliajassa ei ole otettu huomioon kesäaikaa, joten suomessa kellot näyttävät normaaliaikaa vain talvisin.

Kun normaaliaikaa (ST) lisätään aluevakio (sc) saadaa yleisaika (UT). UT = SC + sc.

Virallinen aika, eng. Legal Time (LT) – Maan virallinen aika, jossa on otettu huomioon mahdollinen kesäaika.

Kronometriaika (KrT), eng. Chronometer Time (CT) – Kuten kappaleessa Esimerkki pituuspiirin ja leveyspiirin määrittämisestä auringosta keskipäivällä näytettiin, käytetään laivan kelloa, kronometriä paikan määritykseen. 1 sekunnin virhe kellossa merkitsee päiväntasaajalla 463 metrin virhettä paikannuksessa ja noin 230 metrin virhettä Helsingissä. Kronometriaika on laivan kronometrin näyttämä Greenwichin aika eli yleisaikaa. Greenwichin meridiaanilla (eli pituuspiirillä) yleisaika (UT) = Greenwichin keskiaika (GMT) = Englannin normaaliaika (ST).

Kronometrin käynti (knt) – kertoo kuinka paljon kronometri jättää tai edistää tietyssä ajassa. Kronometrin käynti lisätään kronometrin näyttämään aikaa, jotta saadaan oikea kronometriaika.

Kronometrikorjaus (krk) – Kronometrin näyttämään kellonaikaan lisättävä aika, jotta saadaan yleisaika. Kronometrikorjaus on positiivinen, jos kronometri jätättää ja negatiivinen jos se edistää. Jos kronometrin käynti tiedetään yhdelle päivällä, saadan kuluvan päivän kronometrikorjaus lisäämällä kronometrin käynti eiliseen kronometrikorjaukseen.

Greenwichin keskiaika, eng. Greenwich Mean Time (GMT), Keskiaika Greenwichissä.


Hamburg VII 2013